Regulamin

Regulamin

Sklepu Internetowego www.listwymdf.pl obowiązujący od dnia 01.04.2023 r.

I. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 • Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.listwymdf.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 • Sprzedawca – DEKOR sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (adres do doręczeń: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 38 lok. 12, 20-029 Lublin, posiadająca numer NIP: 7123452163 oraz numer REGON: 524837710, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001027403, adres e-mail: kontakt@listwymdf.pl, numer telefonu: …
 • Klient – osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 • Konsument – Klient o którym mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). W zakresie jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przyznają takim osobom określone uprawnienia konsumenckie lub w inny sposób zrównują ich sytuację prawną z konsumentami, za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 • Towary – produkty prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.
 • Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.
 • Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.
 • Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 • Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy DEKOR sp. z o.o. a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
 • Firmy Kurierskie – wyspecjalizowane firmy kurierskie takie jak: INPOST sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, DTS Transport sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, świadcząca usługi pod marką “ZADBANO”, Rhenus Delivery Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Postanowienia ogólne

 • Sklep Internetowy prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę (także w zakresie danych osobowych).
 • Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Towarami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży Towarów.
 • Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Towarów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
 • W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III. Informacje o Towarach i cenach

 • Informacje o oferowanych przez Sklep Internetowy do sprzedaży Towarach zamieszczone są na stronie www.listwymdf.pl. Przedmiotowe informacje są umieszczone wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Towarów. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się od wyglądu Towaru, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. Ponadto opis techniczny Towaru może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w Sklepie Internetowym. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 • Oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wyłącznie Towary, które oznaczone są przyciskiem „Dodaj do koszyka”.
 • Ceny Towarów zamieszczane są przy opisie Towarów.
 • Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają krajowy podatek VAT i akcyzę (jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru lub usługi podlega obciążeniu podatkiem VAT lub podatkiem akcyzowym).
 • Koszty przesyłki podane są odrębnie dla każdego Zamówienia w Koszyku.
 • Sklep może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przed datą dokonania zmiany.
 • Sprzedawca ma obowiązek sprzedawać Towar bez wad. Ewentualne wady Towaru (w tym stanowiące przesłankę obniżki) są wyraźnie opisane.
 • Informacje o istnieniu i treści gwarancji oraz usługach posprzedażowych i sposobie ich realizacji – jeżeli takie są świadczone – zawiera opis Towaru.

IV. Zamówienia

 • Stronami umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedawca oraz Klient. Sklep Internetowy nie stanowi platformy handlowej (strony internetowej umożliwiającej zawieranie umów z innymi przedsiębiorcami lub osobami fizycznymi).
 • Zamówienia Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę Sklepu Internetowego (w domenie https://www.listwymdf.pl) po przejściu całej procedury składania Zamówienia.
 • Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sklepu).
 • Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest w języku polskim.
 • Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży zamówienie (tj. kliknie przycisk „Kupuję i płacę”), co oznacza że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu. Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca.

V. Procedura składania zamówienia Towaru

 • Klient dokonuje wyboru Towaru i jego ilości, klikając na przycisk „Dodaj do koszyka”. W oknie „Koszyk” pokazana jest ilość wybranych Towarów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.
 • Powtarzając powyższą procedurę, Klient może gromadzić w koszyku kolejne Towary lub zwiększać ich ilość.
 • Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk „Koszyk”, gdzie wybiera również sposób dostawy i płatności, a także uzyskuje ostateczną informację o kosztach dostawy Towaru.
 • Na tym etapie Klient może również zweryfikować zawartość swojego koszyka i wprowadzić ewentualne zmiany (np. ilości Towaru), przeliczyć wartość lub usunąć Towar. Kliknięcie w nazwę Towaru w kolumnie „Produkt” powoduje otwarcie się strony ze szczegółowymi informacjami o Towarze. Aby usunąć dany Towar z koszyka należy skorzystać z przycisku „X”.
 • Klient może kontynuować zakupy, klikając na przycisk „Wróć do zakupów” po dodaniu Towaru do koszyka lub klikając przycisk „Powrót do sklepu”, przeglądając zawartość swojego koszyka.
 • Po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient kontynuuje procedurę zamawiania, klikając przycisk „Przejdź do płatności”. 
 • Na tym etapie Klient może wybrać jeden z trzech wariantów: 

a) „Zaloguj się” – Klient posiadający swoje konto w Sklepie na stronie https://www.listwymdf.pl, o ile nie zalogował się wcześniej, podaje swój adres e-mail i wpisuje hasło.

b) „Załóż konto” – jeśli Klient nie ma jeszcze konta w Sklepie na https://www.listwymdf.pl, na tym etapie możliwe jest założenie konta (więcej o rejestracji w serwisie w punkcie XIII niniejszego Regulaminu). Rejestracja jest dobrowolna,

c) „Zamów bez rejestracji” – każdy Klient może dokonać zakupów bez rejestracji, każdorazowo podając wszystkie wymagane do realizacji zamówienia dane (w sposób zbliżony jak w procesie rejestracji).

 • Po wybraniu jednego z trzech powyższych wariantów Klient zostaje przeniesiony na kolejną stronę, gdzie podaje dane do faktury, adres dostawy i wyraża zgody formalne. Na tym etapie Klient może podać inny adres dostawy niż adres podany do faktury, a także zaznaczyć, czy chce otrzymać fakturę VAT z danymi działalności gospodarczej. Wybrane wcześniej miejsce dostawy do automatu paczkowego lub dla odbioru osobistego stanowi adres dostawy wskazany w tym kroku.
 • Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, Klient składa Zamówienie, klikając na przycisk „Zamawiam i płacę”. Jest to moment zawarcia Umowy (wiążące i ostateczne dla Sprzedawcy i Klienta są warunki transakcji obowiązujące w tej chwili).
 • Poprzez akceptację Regulaminu, Klient akceptuje stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie na Koncie Klienta. Niezależnie od powyższego dopuszczalne jest również stosowanie przez Sprzedawcę faktur w formie tradycyjnej. Odwołanie zgody na stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych może nastąpić w każdym czasie, poprzez oświadczenie Klienta wysłane na adres kontakt@listwymdf.pl.
 • Akceptacja regulaminu przez Klienta stanowi żądanie wystawiania faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Po złożeniu Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę ”Podsumowanie”, lub inną stronę właściwą dla wybranego sposobu płatności (np. w celu dokonania przelewu online lub kartą płatniczą), a następnie na stronę ”Realizacja zamówienia”.
 • Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji i informacje o statusie swojego zamówienia.
 • Status i szczegóły Zamówienia Klient (o ile nie dokonywał zakupów bez rejestracji) może w każdym czasie sprawdzić w zakładce „Zamówienia” po wcześniejszym zalogowaniu się na Konto. Ponadto wszystkie istotne dane ze złożonego Zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail.

VI. Sposób, termin i koszty dostawy

 • Sklep dostarcza nabyte Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa na terenie Unii Europejskiej poza granicami Polski jest możliwa po dokonaniu indywidualnych ustaleń i akceptacji kosztów takiej dostawy przez Klienta. 
 • Sklep oferuje również możliwość osobistego odbioru zakupionego Towaru na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 • Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu Klienta za pośrednictwem firm kurierskich. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru firmy realizującej dostawę, z zastrzeżeniem, iż nie jest możliwym ograniczenie wyboru przez Klienta dostawy wyłącznie do automatu paczkowego. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany wybranej przez Klienta firmy kurierskiej zależnie od możliwości logistycznych poszczególnych firm kurierskich, gabarytów kupowanego towaru oraz wybranego przez kupującego miejsca dostawy. Zmiana nie zwiększy kosztów dostawy zakupionego towaru ani nie zmieni sposobu dostawy na mniej korzystny dla Klienta.
 • Na okres dostawy Towaru do Klienta składa się czas przygotowania Towaru, czas pakowania Towaru oraz czas dostawy przesyłki przez Firmę Kurierską. Okres ten wynosi łącznie do 14 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (dla zamówień płatnych przy odbiorze albo za pośrednictwem przelewu online lub karty płatniczej, pod warunkiem wykonania płatności zgodnie z regulaminem serwisu realizującego płatności online). Okres ten może zostać wydłużony w przypadku indywidualnego ustalenia dalszego terminu dostawy.
 • Jeżeli Sklep nie może dostarczyć Towaru z tego powodu, iż okaże się, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. W przypadku, gdy niektóre Towary objęte Zamówieniem nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację Zamówienia i skontaktuje się z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji Zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość:

a) podtrzymania woli realizacji Zamówienia w zakresie dostępnych Towarów, albo

b) rezygnacji z całości Zamówienia, albo

c) zmiany Zamówienia w zakresie niedostępnych Towarów.

 • Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze, w godzinach roboczych dla Firm Kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm. Odbiory osobiste w zakładzie produkcyjnym odbywają się w dniach i godzinach pracy tego zakładu.
 • W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem DHL Parcel Polska sp. z o.o., INPOST sp. z o.o. lub DPD Polska sp. z.o.o. o dacie dostawy decyduje kurier, a w przypadku braku możliwości dostawy lub braku odbioru z automatu paczkowego we wskazanym przez kuriera terminie, Towar zostaje pozostawiony do odbioru w „punkcie awizacji” zgodnie z regulacjami ogólnymi tego kuriera ( z zastrzeżeniem, iż w ważnych powodów – w tym epidemiologicznych – awizacja i odbiór w punkcie mogą zostać wyłączone). Po bezskutecznym upływie okresu awizacji, towar zostaje zwrócony do Sprzedawcy.
 • W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem DTS Transport sp. z o.o. (świadcząca usługi pod marką “ZADBANO’) oraz Rhenus Delivery Services sp. z o.o. data dostawy zostanie wskazana Klientowi w granicach terminu dostawy określonego niniejszym Regulaminem. Na życzenie Klienta dostawa będzie mogła zostać ustalona w terminie późniejszym. W przypadku braku możliwości dostawy we wskazanym terminie, Towar zostaje zwrócony do Sprzedawcy.
 • Szczegółowe warunki realizacji dostawy dostępne są na stronach internetowych Firm Kurierskich.
 • Sklep internetowy sugeruje Klientom, aby rozpakowali Towar w obecności kuriera lub (dla odbioru osobistego w zakładzie produkcyjnym DEKOR sp. z o.o.) pracownika Sprzedawcy i sprawdzili, czy nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie kurier lub pracownik Sprzedawcy spisze odpowiedni protokół i wtedy zabierze przesyłkę lub wstrzyma osobiste wydanie Towaru, co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny.
 • Na koszt dostawy wpływ mają wielkość Towaru i wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar. Usługa odbioru osobistego Towaru w zakładzie produkcyjnym DEKOR sp. z o.o. jest bezpłatna.
 • W każdym przypadku wydanie Towaru nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny Zamówienia. Do czasu zapłaty całości ceny Zamówienia Towar pozostaje własnością Sprzedawcy. W przypadku finansowania zakupu kredytem konsumenckim Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania Towaru do dnia upływu terminu odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki.
 • O przygotowaniu Towaru do odbioru osobistego złożonego zamówienia (skompletowaniu i spakowaniu zamówienia), Klient zostanie poinformowany przez wiadomość e-mail.
 • Pracownik Sprzedawcy może żądać wylegitymowania się przez osobę (osoby) dokonujące odbioru osobistego w zakładzie produkcyjnym Sprzedawcy.
 • Okresowo terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu, w szczególności z uwagi na trudności logistyczne. O ewentualnie wydłużonym terminie dostawy Sprzedawca poinformuje na swojej stronie oraz podczas składania zamówienia.

VII. Sposoby i formy płatności, rozwiązanie zamówienia oraz zwrot należności

 • Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary i Usługi w następujący sposób (raz dokonanego wyboru w tym zakresie, dla danego zamówienia, nie można już zmienić po kliknięciu „Kupuję i płacę”):
 • przelew online lub karta płatnicza (w tym: BLIK i Apple Pay i przelew tradycyjny) – za pośrednictwem serwisu realizującego przelewy online przy wykorzystaniu usługi „szybkich przelewów” oferowanych przez poszczególne banki lub przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych;
 • za pośrednictwem serwisów współpracujących – instytucji finansowych udzielających kredytów konsumenckich (w tym w formie limitów kredytowych);
 • płatność za pobraniem przewoźnikowi podczas dostawy – gotówką lub kartą płatniczą. Kurier ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty za pośrednictwem karty płatniczej w sytuacjach spowodowanych awarią sprzętu lub innymi problemami technicznymi niezależnymi od Firmy Kurierskiej. Formy zapłaty za pobraniem dostępne w automatach paczkowych, zależne są od możliwości technicznych wybranego automatu oraz regulaminu tej usługi. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem – dostępne są wyłącznie automaty obsługujące tę usługę. Podczas odbioru osobistego w zakładzie produkcyjnym Sprzedawcy płatność możliwa jest za pomocą karty płatniczej (opcja ta może być jednak czasowo lub stale wyłączona, zależnie od aktualnych możliwości i uwarunkowań technicznych Sprzedawcy);
 • przy odbiorze osobistym w zakładzie produkcyjnym Sprzedawcy – płatne podczas odbioru osobistego pracownikowi magazynowemu – gotówką lub kartą płatniczą (opcja ta może być jednak czasowo lub stale wyłączona, zależnie od aktualnych możliwości i uwarunkowań technicznych Sprzedawcy).
 • W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności:
 • w przypadku płatności przelewem online lub kartą płatniczą, należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany lub udostępniony do odbioru dopiero po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności danego serwisu realizującego płatności online;,
 • w przypadku płatności za pośrednictwem serwisów współpracujących – instytucji finansowych udzielających kredytów konsumenckich (w tym w formie limitów kredytowych) należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, pochodząca ze środków z przyznanego kredytu konsumenckiego (w tym w formie limitu kredytowego), co oznacza, że Towar zostaje wysłany lub udostępniony do odbioru dopiero po otrzymaniu płatności od instytucji finansowej;
 • w przypadku płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym należność za Towar pobierana jest podczas dostawy (odbioru osobistego) Towaru, w ten sposób, że uprzednie dokonanie płatności warunkuje wydanie towaru.
 • Umowa sprzedaży wygasa:
 • w przypadku wyboru formy płatności przelewem online lub kartą płatniczą zawarta umowa Sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z regulaminem serwisu realizującego te płatności w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia;
 • w przypadku wyboru płatności poprzez system ratalny danej instytucji finansowej, umowa Sprzedaży wygasa przy braku złożenia wniosku kredytowego albo braku przyznania lub obciążenia limitu kredytowego w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia lub nie otrzymania kredytu w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia, a ponadto umowa Sprzedaży wygasa w każdym przypadku otrzymania negatywnej decyzji kredytowej lub odnoszącej się do limitu kredytowego;
 • w przypadku, gdy Klient nie dokonał z własnej winy odbioru osobistego Towaru z zakładu produkcyjnego Sprzedawcy Zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni roboczych od dnia otrzymania pierwszego powiadomienia o dostępności Towaru do odbioru w zakładzie produkcyjnym Sprzedawcy, chyba że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki późniejszego odbioru, dokona z góry zapłaty za Towar (jeśli tego jeszcze nie uczynił) oraz Towar zostanie odebrany w uzgodnionym terminie;
 • w przypadku, gdy Klient nie dokonał z własnej winy odbioru od przewoźnika przesyłki z Towarem, Zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki – chyba że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego transportu lub Zamówienia (w szczególności kosztów niezrealizowanej z jego winy przesyłki oraz przesyłki pierwotnej).
 • Form płatności nie można łączyć w ramach jednej płatności.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami

 • Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączaniem przypadków o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 • Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta co jednak nie jest obowiązkowe.
 • Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres kontakt@listwymdf.pl. Jeżeli skorzysta z tej możliwości, zostanie mu przesłane niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności przysługującego Sprzedawcy ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności).
 • Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.
 • Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w czasie 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, w przypadku kiedy rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni. Towar należy zwrócić na adres: DEKOR sp. z o.o., Turka 238, 20-258 Lublin.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym także koszty zwrotu rzeczy, których nie da się odesłać w zwykłym trybie pocztą (o których mowa w pkt. 13).
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru Klient powinien dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę – co ułatwi rozpoznanie zgłoszenia.
 • Sprzedawca oferuje w Sklepie Internetowym Towary, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu takich Towarów zależy od sposobu realizacji przez Klienta zwrotu (m.in. wybranej firmy transportowej) i może być znaczny. W przypadku zamiaru zwrotu Towarów wielkogabarytowych prosimy o wcześniejszy kontakt.
 • Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

IX. Reklamacja Towaru przez Klientów będących Konsumentami

 • Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie niezgodności towaru z umową zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 • Reklamację można złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@listwymdf.pl oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
 • Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 • Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
 • Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.
 • Osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.

X. Reklamacja Towaru przez Klientów nie będących Konsumentami oraz gwarancja

 • Klientom nie będącym Konsumentami ani osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem cywilnym.
 • Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oraz punktu IX, oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

XI. Zgłaszanie reklamacji za pomocą formularza

 • Reklamacje można złożyć w każdej formie dopuszczalnej przez prawo. Preferowaną formą zgłaszania reklamacji jest zgłaszanie jej za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@listwymdf.pl.
 • Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich przesłania.
 • O przebiegu i wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca informuje za pośrednictwem e-maila (wysyłanego na adres e-mail Klienta podanego w reklamacji).

XIII. Rejestracja w serwisie

 • Rejestracja odbywa się poprzez jednokrotne wypełnienie formularza rejestracji.
 • Rejestracja wymaga podania:
  a) imienia,
  b) nazwiska,
  c) adresu e-mail,
  d) hasła (oraz powtórzenia hasła),
  e) numeru telefonu,
  f) kodu pocztowego,
  g) potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego treści.
 • Po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj się”, na podany przy rejestracji adres e-mail Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie Konta z dalszą instrukcją potwierdzenia rejestracji.
 • Aby uaktywnić założone Konto, należy wykonać polecenia z wiadomości e-mail. Do tego czasu Konto pozostanie nieaktywne.
 • Klient w każdym czasie może zażądać jego usunięcia od Sprzedawcy (kontaktując się w dowolny sposób). Preferowaną formą kontaktu w tej sprawie jest kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@listwymdf.pl.
 • Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób posiadających adres zamieszkania (siedziby) na terenie Polski.
 • Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła.
 • Sprzedawca może usunąć Konto Klienta, który:
  a) narusza niniejszy Regulamin,
  b) podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,
  c) podał przy składaniu Zamówienia nieprawdziwe dane,
  d) podał nieprawdziwe dane przy dokonywaniu płatności za Zamówienia.
 • Za podanie nieprawdziwych danych w zakresie adresu zamieszkania (siedziby) lub adresu do dostawy uznaje się:
 • jednokrotnie nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją “adresat nieznany”, “adresat wyprowadził się” lub inną równoważną;
 • dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie powyżej.
 • W przypadku usunięcia Konta zgodnie z ust. 8 powyżej, wszelkie złożone Zamówienia ulegają natychmiastowemu rozwiązaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania.

XX. Postanowienia końcowe

 • Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 • Sklep internetowy, jak i wszystkie usługi świadczone na stronie internetowej www.listwymdf.pl, w zakresie osób fizycznych, kierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich.
 • Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 • Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym składanie zamówień wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane przez Sprzedawcę w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej www.listwymdf.pl.