Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dekor sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie  traktuje ochronę danych osobowych jako jeden z priorytetów swojej działalności. W związku z ogromną liczbą klientów, którzy nam zaufali i postanowili dokonać zakupu w naszym zakładzie produkcyjnym bądź online, za pośrednictwem strony www.listwymdf.pl, jak również ze względu na wciąż rosnącą ilość partnerów handlowych, czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przez nas przetwarzanych. Naszym celem jest bieżące i należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Poniżej szczegółowo przedstawiamy okoliczności gromadzenia przez nas informacji o Tobie, nasz gościu, kliencie, kontrahencie lub przyszły albo obecny pracowniku. Każdorazowo omówimy cel i podstawę prawną, w związku z którą gromadzimy Twoje dane osobowe, wskażemy zakres zbieranych danych, jak również poinformujemy o okresie, przez jaki te dane osobowe będą przez nas przetwarzane. Ponadto poinformujemy Cię o wszelkich prawach Tobie przysługujących, związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Pamiętaj, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się zawsze z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, zarówno tych krajowych, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej (w tym RODO).

 • Dane osobowe, co należy rozumieć pod tym pojęciem i co oznacza ich przetwarzanie.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Danymi osobowymi będą zatem zarówno takie dane, które pozwalają nam na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań, zwłaszcza przy wykorzystaniu łatwo osiągalnych i powszechnie dostępnych źródeł, wystarczające do jej ustalenia. Innymi słowy, danymi osobowymi nie są pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. nazwa ulicy i numer domu czy wysokość wynagrodzenia. Informacja te będą jednak stanowić dane osobowe wówczas, gdy zostaną zestawione z innymi dodatkowymi informacjami, które w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby (np. imieniem i nazwiskiem).


Natomiast pod pojęciem przetwarzania danych osobowych kryją się praktycznie wszelkie możliwe czynności wykonywane na danych osobowych niezależnie od tego, czy są dokonywane w sposób zautomatyzowany, czy nie. Zatem przetwarzaniem danych osobowych będzie m. in. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie czy niszczenie danych.

 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych.

Administratorem danych, które przekazujesz w opisanych w niniejszej Polityce Prywatności przypadkach, jest DEKOR sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 38 lok. 12, 20-029 Lublin, posiadająca numer NIP: 7123452163 oraz numer Regon: 524837710, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0001027403.

 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane.

Pragniemy wskazać, iż w większości przypadków przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych opiera się na przesłance realizacji umowy lub działań podejmowanych przed zawarciem umowy. Innymi słowy, przetwarzamy Twoje dane w niezbędnym zakresie ze względu na to, że np. dokonałeś zakupu bądź zamówienia oferowanych przez nas towarów, łączy Cię z nami różnego rodzaju umowa handlowa (albo taką umowę zamierzasz z nami zawrzeć).

Sporadycznie przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na fakt, iż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. I tak np. dane zawarte w dokumentach sprzedażowych (np. fakturze) są przez nas przetwarzane ze względu na to, iż przepis prawa nakazuje dokumentowanie w określony sposób sprzedaży, wskazuje zakres danych, który na tego typu dokumencie musi się znajdować oraz precyzuje czas, przez jaki te dane jesteśmy zobligowani do przechowywania.

Zdarzają się również sytuacje, w których dokonujemy przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Pamiętaj, że każdorazowo wyraźnie zapytamy Cię o udzielenie takiej zgody. Takie zapytanie o wyrażenie zgody przedstawione będzie w sposób pozwalający odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

Ostatnią wykorzystywaną przez nas przesłanką do przetwarzania Twoich danych osobowych jest tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, czyli nasz. Słowo „prawnie” nie oznacza tego, że nasz interes musi mieć podstawę w obowiązujących przepisach prawa (w takiej sytuacji mamy do czynienia z przetwarzaniem wymaganym przez przepis prawa). Takim interesem jest np. monitorowanie terenu zakładu produkcyjnego czy realizacja badania satysfakcji klienta. Jednocześnie pragniemy Cię zapewnić, że ilekroć zamierzamy przetwarzać dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na Twoją osobę (pozytywny jak i negatywny) tej konkretnej czynności przetwarzania, a także przetwarzać dane osobowe tylko i wyłączenie w sytuacjach, w których nadrzędnego charakteru wobec naszych interesów nie będą miały Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności Tobie przysługujące.

 • Kiedy i w jakim celu udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim.

W pierwszej kolejności pragniemy Cię poinformować, iż bez Twojej wyraźnej zgody Dekor sp. z o.o. nie udostępnia Twoich danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, które mogłyby te dane wykorzystywać do własnych celów. Wyjątkiem od powyższej reguły jest udostępnianie niektórych Twoich danych osobowych uprawnionym (i) organom Państwowym (w tym urzędom), działającym na podstawie i w ramach obowiązujących przepisów prawa, (ii) bankom, które otrzymują od nas dane związane z dokonywanymi transakcjami finansowymi oraz (iii) operatorom pocztowym i firmom kurierskim/transportowym, którzy dostarczają zakupione u nas towary.

Ponadto pragniemy wskazać, iż Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 • Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez Dekor sp. z o.o. Twoich danych osobowych.

Dekor sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób, których dane osobowe przetwarza. W szczególność dbamy o realizację przysługujących Ci, na mocy RODO, praw, tj.:

 • prawa do cofnięcia zgody,
 • prawa dostępu do danych osobowych,
 • prawa do sprostowania danych,
 • prawa do usunięcia danych,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania,
 • prawa do przenoszenia danych,
 • prawa do sprzeciwu,
 • prawa do niepodlegania decyzjom opartym wyłączenie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.


W przypadku gdy miałbyś jednak dodatkowe pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze możesz przesłać maila ze stosownym zapytaniem na adres kontakt@listwymdf.pl. Wszelkie otrzymane od Ciebie zapytania zostaną niezwłocznie rozpatrzone.

Pamiętaj, że zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • Zmiany Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności podlega systematycznym audytom i jej treść może ulec zmianie, w szczególności w sytuacji zmiany przepisów prawa, nowych wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych lub pojawienia się kodeksów dobrych praktyk dla branż handlowych. Pragniemy również wskazać, że rodzaj świadczonych przez nas usług, jak również sposoby pozyskiwania i przetwarzani danych będą z czasem ulegały zmianie. Niniejsza Polityka będzie uaktualniana systematycznie po to, aby odzwierciedlać te zmiany. Pamiętaj, że korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz zasady przedstawione w niniejszej Polityce i każde Twoje odwiedziny na naszej stronie są utożsamiane z akceptację zasad zawartych w jej treści. Dlatego zachęcamy do odwiedzania tej strony zawsze, kiedy przekazujesz nam swoje dane osobowe, tak aby zapoznać się z najnowszą wersją obowiązującej Polityki Prywatności.

 • Kiedy i jakie Twoje dane przetwarzamy?

Zakupy w naszym sklepie internetowym.

Dokonując zakupu w naszym sklepie internetowym www.listwymdf.pl, również niezbędnym może być podanie przez Ciebie pewnych informacji na Twój temat. W szczególności będziemy wymagać danych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail, jak również adresu zamieszkania i adresu dostawy. Danych tych będziemy od Ciebie wymagać każdorazowo w przypadku dokonywania zakupów bez tzw. „rejestracji”, czyli innymi słowy bez założenia przez Ciebie konta użytkownika w naszym sklepie internetowym, bądź jednorazowo przy tworzeniu konta użytkownika („rejestracji”). W przypadku założenia konta masz możliwość samodzielnej edycji (sprostowania) Twoich danych osobowych. Podanie przez Ciebie określonych danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, aczkolwiek bez ich podania nie będziesz mógł dokonać zakupu towarów w naszym sklepie internetowym. Przetwarzanie danych w określonych powyżej sytuacjach będzie się odbywało w celu realizacji umowy sprzedaży lub w związku z zamiarem jej zawarcia, świadczenia dodatkowych usług (m. in. transportu, utrzymywania konta na stronie www.listwymdf.pl), jak również wypełniania obowiązków nałożonych na nas przez obowiązujące przepisy prawa (np. wystawienie dokumentu sprzedażowego).

Dodatkowo pragniemy Cię poinformować, iż Twoje dane osobowe będą przez nas również wykorzystywane w celu przeprowadzania badania zadowolenia z zakupów w sklepie internetowym (badanie satysfakcji klienta) oraz w celu profilowania Twojej aktywności zakupowej, w tym rodzaju przeglądanych i zakupionych przez Ciebie towarów oraz akcji promocyjnych, i rabatowych z których skorzystałeś, na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, np. do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń na mocy Kodeksu cywilnego, lub w przypadku wystawienia dokumentów sprzedażowych, przez okres wynikający z przepisów podatkowych i Ustawy o rachunkowości. Dane, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim”, udostępniane będą m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej (w tym sklepu internetowego), jak również firmom, które mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi – np. firmom transportowym czy firmom wykonującym badanie satysfakcji klienta.

Reklamacje, zwroty towarów i uwagi dotyczące zakupów.

Zwrot zakupionego towaru (o ile jest on dopuszczalny), zgłoszenie uwagi do zakupu, jak również i zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową będzie wymagało podania przez Ciebie określonych danych osobowych, m .in.: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, telefonu kontaktowego, numeru zamówienia bądź dokumentu zakupu, daty i miejsca zakupu, oczekiwanego sposobu rozpatrzenia reklamacji czy miejsca, w którym zlokalizowany jest towar. Zgłoszenia takie mogą być dokonywane zarówno telefonicznie, jak również poczty elektronicznej na adres kontakt@listwymdf.pl.

Pamiętaj, że podanie przez Ciebie wskazanych danych osobowych jest Twoją dobrowolną decyzją, aczkolwiek niepodanie tych danych może w niektórych sytuacjach skutkować niemożliwością rozpatrzenia Twojego zgłoszenia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, w określonych w niniejszym punkcie sytuacjach, jest realizacja obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, jak również wypełnianie obowiązków nałożonych na nas przez obowiązujące przepisy prawa (np. rękojmia – szczegółowo opisana w Kodeksie cywilnym).


Dodatkowo pragniemy Cię poinformować, iż Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane również w celu przeprowadzania badania satysfakcji klienta (w tym m. in. przyczyn dokonanego zwrotu oraz jakości obsługi) oraz w celu profilowania twojej aktywności zakupowej, w tym ilości złożonych reklamacji bądź zwrotów – na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego celu. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń na mocy Kodeksu cywilnego. Dane, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim”, udostępniane będą m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej, dostawcom towarów, którzy w naszym imieniu mogą rozpatrywać reklamacje, firmom transportowym, w związku z realizacją usług transportowych oraz innymi podmiotom, które mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi, jak np. badanie satysfakcji klienta.

 • Cookie – strona internetowa – www.listwymdf.pl.

W celu jak najlepszego funkcjonowania naszej strony internetowej, a także aby prezentować Ci ofertę w jak największym stopniu dopasowaną do Twoich preferencji i zainteresowań, gromadzimy uzyskane podczas przeglądania przez Ciebie strony www.listwymdf.pl dane, takie jak: (i) informacje o urządzeniu z którego korzystasz, (ii) wykorzystywane do przeglądania aplikacje, (iii) sposoby korzystania z serwisu, (iv) lokalizacje, a także (v) informacje zawarte w “plikach cookies”. Używając tzw. ciasteczek („cookies”) zbieramy informacje na Twój temat. Są to dane na temat Twojej aktywności na naszej stronie internetowej, preferencji i zainteresowań. 

Szczegółowe informacji na ten temat znajdziesz poniżej.

Czym są pliki cookies?

Pliki Cookie (Cookies lub ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby usprawnić ich działanie oraz poprawić komfort użytkowania stron internetowych. Zgodnie z przepisami prawa możemy przechowywać plików Cookies na Twoim urządzeniu, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej, a także w celach analitycznych i statystycznych. Aby używać innych rodzajów plików Cookies potrzebujemy Twojego zezwolenia (zgody). Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów Cookies, niektóre z nich umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach. Wiedz, że w dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

Czy pliki Cookie zbierają dane osobowe?

 • Gdy korzystasz ze strony internetowej stosujemy pliki Cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika – pliki te zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają nam na Twoją identyfikację). Jednak niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać powiązane z Tobą (np. jeśli jesteś zarejestrowany i zalogujesz się na stronie internetowej lub jeżeli będziemy profilować Twoje zachowania i preferencje zakupowe), a tym samym zostać uznane za dane osobowe.
 • Musisz też wiedzieć, że za pomocą technologii Cookies na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników – np. poprzez analizę częstotliwości odwiedzin naszej strony internetowej, czy tego, jakie produkty oglądasz. Takie działania nazywamy profilowaniem. Zautomatyzowana analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania użytkowników oraz daje możliwość, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Dzięki temu możemy zaprezentować Ci rekomendacje i reklamy dopasowane oraz przedstawiać oferty, które najlepiej będą odpowiadały Twoim potrzebom.
 • Wiedz, że rezygnacja z Cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań nie oznacza, że nie będziesz otrzymywać reklam podczas korzystania ze stron – będziesz je otrzymywać, ale nie będą mieć związku z Twoją bieżącą aktywnością.
 • Informacje o Twojej aktywności w Internecie z wykorzystaniem plików Cookies pozwolą nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.
 • Informacje zebrane i zawarte w Cookies mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki (Cookies trwałe), co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin. Możesz je usunąć z przeglądarki.
 • W oparciu o Cookies posługujemy się technologią, która pozwala nam dotrzeć z przekazem reklamowym do osób, które już wcześniej odwiedziły naszą stronę internetową, ale gdy odwiedzają one inne strony internetowe, w tym należące do podmiotów współpracujących z nami czy z naszymi partnerami (Retargeting).
 • Pliki Cookies innych podmiotów: Cookies służą optymalizacji obsługi podczas korzystania z naszej strony internetowej, ale współpracujemy też z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej), wówczas przeglądarka lub inne oprogramowanie zapisuje również Cookies podmiotów prowadzących taką działalność. Nasi partnerzy zostali wskazani w punkcie 14 (Pliki Cookie podmiotów trzecich), z którą możesz zapoznać się poniżej. Cookies tych podmiotów mają poprawić skuteczność prezentowania reklam, które odpowiadają Twojej aktywności, reklamy są dostarczane przez partnerów i dlatego podczas wizyty na naszej stronie zapisywane są na Twoim urządzeniu także Cookies pochodzące od naszych partnerów.
 • Twoja aktywność na stronie internetowej, w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W celach marketingowych, w tym w celu profilowania – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Rodzaje plików Cookies jakie używamy

Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące kategorie plików Cookie:

 • sesyjne, które są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają̨ tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są̨ wówczas trwale usuwane z pamięci. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia, chyba że jesteś zalogowany na naszej stronie internetowej.
  b. trwałe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają̨ tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych urządzenia, chyba że jesteś zalogowany na naszej stronie internetowej.

Z uwagi na domenę internetową, od której pochodzą, Cookies mogą być własne/wewnętrzne (pochodzące z naszej witryny), oraz stron trzecich/zewnętrzne ( ustawiane przez serwery internetowe innych stron).

W zależności od celu stosowania plików Cookie możemy je podzielić na:

 • Niezbędne pliki Cookie. Te pliki Cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach Cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki Cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.
 • Analityczne pliki Cookie. Umożliwiają nam zbieranie danych analitycznych, czyli liczenie wizyt i ruchu na stronie, co pozwala ocenić i usprawnić jej działanie. Mogą pochodzić od nas lub od naszych usługodawców. Dzięki nim dowiadujemy się, które strony są najbardziej i najmniej popularne i widzimy, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki są zbierane oraz anonimizowane. Jeśli zablokujesz ten rodzaj Cookie nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.
 • Marketingowe pliki cookie. Współpracujemy z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na Twoim urządzeniu, zapisują również pliki Cookie pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorami Twoich danych osobowych lub działać jako współadministratorzy danych osobowych wraz z Administratorem. Pliki Cookie wysyłane przez te podmioty mają zapewnić bezpieczeństwo korzystania z naszej strony internetowego oraz prezentować wyłącznie takie reklamy, które odpowiadają Twoim indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W tym: Pliki cookie mediów społecznościowych Te pliki cookie są ustawiane przez szereg usług mediów społecznościowych, które zostały dodane do witryny, aby umożliwić użytkownikom dzielenie się naszą zawartością z przyjaciółmi i sieciami. Są one w stanie analizować aktywność przeglądarki użytkownika na innych stronach i budować profil jego zainteresowań. Może to mieć wpływ na treść i wiadomości wyświetlane na innych odwiedzanych stronach internetowych. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, może nie być w stanie użyć lub zobaczyć tych narzędzi do udostępniania danych.
 • Personalizujące pliki Cookie. Za pomocą technologii plików Cookie stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników – np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają naszą stronę internetową, czy jakie produkty najczęściej oglądają. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dostęp do informacji dotyczących aktywności użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików Cookie pozwoli nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych. Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin użytkownika.

Jak usunąć / zablokować pliki cookies?

Możesz zmienić sposób korzystania z plików Cookie zarządzając zakresem stosowania technologii plików Cookie oraz wyrażoną zgodą w ramach Ustawień na naszej stronie (poprzez zmianę ustawienia przeglądarki). Ustawienia te mogą̨ zostać́ zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę̨ plików Cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookie na Twoim urządzeniu. Zmiana ustawień przeglądarki i usunięcie w ten sposób plików Cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce prywatność lub ustawienia danego programu. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki Cookie można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia witryn -> Pliki cookie i dane stron. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami Cookie na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

Pliki cookie, które wykorzystujemy.

Plik cookies to niewielka część danych (plik tekstowy), którą witryna internetowa – gdy jest odwiedzana przez użytkownika – prosi przeglądarkę użytkownika o zapisanie na jego urządzeniu w celu zapamiętania informacji o użytkowniku, takich jak preferowany język lub dane logowania. Te pliki cookies są przez nas ustawiane i nazywane plikami cookies pierwszej strony (pliki cookie tej samej firmy). Do celów reklamowych i marketingowych stosujemy również pliki cookie innych firm – które pochodzą z innej domeny niż domena odwiedzanej strony internetowej. Dokładniej mówiąc, używamy plików cookies i innych technologii śledzenia do następujących celów:

Niezbędne pliki cookies

Są to pliki cookies niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Przeważnie używa się ich tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez Ciebie, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookies, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Zbieramy informacje o tym, jak korzystasz ze strony internetowej lub aplikacji, na przykład, które podstrony odwiedziłeś i które linki kliknąłeś. Żadna z tych danych nie może zostać wykorzystana do Twojej identyfikacji – wszystkie informacje mają formę zanonimizowaną. Podstawowym celem analityki jest usprawnianie funkcji naszej strony lub aplikacji. Przetwarzane przez nas dane mają głównie charakter statystyczny dotyczący ilości odwiedzin na stronie, kliknięć w podstrony, itp.

Funkcjonalne

Możemy wyświetlać spersonalizowane, czyli indywidualnie dopasowane na naszej stronie internetowej treści promujące nasze usługi, czy oferty na podstawie Twoich interakcji z witryną lub aplikacją, a także Twoich nawyków i preferencji zakupowych, które będą widoczne dla nas i dla naszych partnerów realizujących m.in. kampanie reklamowe

Marketingowe

Pomagamy partnerom, z którymi współpracujemy dostarczać trafniejsze reklamy lub zarządzać zasadami wyświetleń reklam dla celów marketingowych, poprzez udostępnianie im zanonimizowanych danych o Twoich interakcjach z naszą stroną internetową lub aplikacją.

 • Kontakt.

Na początku pragniemy wskazać, iż Twoje rozmowy nie są nagrywane. Zapraszamy także do skorzystania z innych form kontaktu, takich jak poczta elektroniczna.

Każda osoba kontaktująca się telefonicznie z Dekor sp. z o.o., która będzie chciała uzyskać pewne informacje na temat danych osobowych, np. poprzez zapytanie o szczegóły złożonego zamówienia czy zgłoszonej reklamacji, przed udzieleniem jej jakichkolwiek informacji zostanie poproszona o podanie określonych danych osobowych. Jest to niezbędne w celu weryfikacji jej tożsamości. Konieczne bowiem dla nas, przed udzieleniem jakichkolwiek informacji będących w naszym rozumieniu danymi osobowymi, jest upewnienie się, że informacji udzielamy osobie do niej uprawionej. Bez dokonania takiej weryfikacji, na skutek np. braku wyrażenia przez Ciebie woli podania określonych danych, nie będzie możliwości udzielenia Ci telefonicznie oczekiwanych informacji.

Ponadto w sytuacji, w której kontaktujesz się z Dekor sp. z o.o., możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, które będą niezbędne dla załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz – np. zgłoszenia adresu dostawy bądź podania konta, na które dokonamy zwrotu pieniędzy. Podane przez Ciebie dane wykorzystane będą wyłącznie w tym celu, w którym kontaktujesz się z nami i będziemy je przechowywać przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (np. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń). Twoje dane będziemy przetwarzać, aby spełnić obowiązki wynikające z zawartej umowy bądź obowiązujących przepisów prawa lub w innych, naszych usprawiedliwionych celach (np. udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, badanie satysfakcji klienta). Twoje dane udostępniane będą podmiotom trzecim, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim”. Do takich podmiotów należy zaliczyć firmy informatyczne, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej, jak również innych usługodawców, którzy mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi, np. przeprowadzanie badania satysfakcji klienta, usługi prawne czy księgowe.

Formularze kontaktowe na stronie www.listwymdf.pl (kontakt, zgłoszenie uwag, itp.).

Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego na stronie www.listwymdf.pl, możesz w określonych okolicznościach zostać poproszony o podanie określonych danych, w szczególności takich jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego czy powód kontaktu. W przypadku zgłoszeń dot. reklamacji, zwrotów i innych uwag dotyczących zakupów, szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały opisane w pkt „Reklamacje, zwroty towarów i uwagi dotyczące zakupów”.

Pamiętaj, że dane podajesz dobrowolnie, aczkolwiek niepodanie określonych danych, może skutkować brakiem możliwości wysłania zgłoszenie lub udzielenia na nie oczekiwanej przez Ciebie odpowiedzi. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (np. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń), a dane przetwarzane przez czat będą przetwarzane do momentu zamknięcia lub odświeżenia strony, przejścia na inną podstronę lub zamknięcia okna. Również i w przypadku danych związanych z formularzami kontaktowymi, korzystamy z usług wyspecjalizowanych podmiotów trzecich, które mogą uzyskać dostęp do Twoich danych, na zasadach opisanych w części pt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim”. W tym wypadku są to głównie operatorzy techniczni wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej lub ewentualnie inne podmioty, które mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi, np. przeprowadzanie badania satysfakcji klienta.

„W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”.